روغن شحم گاو دکتر روازاده یکی از غذا های اصلی فضانوردان در سفرهای طولانی است

روغن شحم گاو دکتر روازاده منبع اسیدهای چرب ضروری تهیه‌شده از چربی‌های حیوانی یا مصنوعی، در سرخ‌کردن، پختن و دیگر انواع آماده‌سازی‌های آشپزی و غذایی استفاده می‌شوند.

اینها همچنین در آماده‌سازی‌ها و طعم‌دهنده‌های غذایی مختلف، که هیچ منبع گرمایی ندارند، مانند سس سالاد و دیپ نان، استفاده می‌شوند. از استخراج، پالایش و فرآوری در طی آماده سازی های مختلف غذایی، تغییرات مختلفی در ترکیب و خواص فیزیکوشیمیایی محیط پخت ایجاد می شود.

بنابراین، انتخاب روغن شحم گاو دکتر روازاده باید با احتیاط به منظور تحقق خاصیت خاص آن انتخاب شود. روغن شحم گاو دکتر روازاده ها و چربی های خوراکی یکی از کالاهایی است که مستعد انواع تقلب است.

روغن

روغن شحم گاو دکتر روازاده‌های شناخته شده تقلبی روغن شحم گاو دکتر روازاده‌های ارزان‌تری هستند که کیفیت روغن شحم گاو دکتر روازاده را همراه با سایر روغن شحم گاو دکتر روازاده‌ها یا ترکیبات غیرخوراکی مانند روغن شحم گاو دکتر روازاده آرژمون (AO)، تری کرسیل فسفات (TCP) و کره زرد به خطر می‌اندازند.

مطالعات نشان می دهد که مصرف روغن شحم گاو دکتر روازاده خردل تقلبی با AO منجر به یک وضعیت بالینی به نام اپیدمی افت می شود. سانگوینارین، یک آلکالوئید بنزوفنانتریدین AO، یک مولکول الکتروفیلیک است که در نواحی غنی از GC DNA قرار می‌گیرد و در نتیجه باعث ایجاد سمیت ژنتیکی می‌شود، همانطور که در سنجش دنباله‌دار، انحراف کروموزومی و آزمایش میکرونوکلئوس مشهود است.

نشان داده شده است که AO ماهیت سرطان زا دارد و بیم آن می رود که یکی از عوامل ایجاد کننده سرطان کیسه صفرا (GBC) در جمعیت حوضه هندوگانژیک باشد، جایی که مصرف روغن شحم گاو دکتر روازاده خردل حداکثر است.

کره زرد، یک رنگ غیرمجاز آزو محلول در چربی، اغلب با روغن شحم گاو دکتر روازاده ارزان بی رنگ همراه با عامل تندی خردل، آلیل ایزوتیوسیانات، مخلوط می شود تا شبیه روغن شحم گاو دکتر روازاده خردل به نظر برسد. زرد کره با ماکرومولکول‌ها از جمله DNA و پروتئین‌ها برهمکنش می‌کند و پاسخ‌های ژنوتوکسیک و جهش‌زا را تقویت می‌کند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.